Bezpečnostní list - PĚNA HAGOPUR

 

Bezpečnostní list ES 1907/2006


Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 1/5
Název výrobku: Duftzaun-Schaum - Pachový ohradník - pěna

1.IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE ČI DOVOZCE
Identifikace látky nebo přípravku:
Název výrobku/synonyma: Pachový ohradník - pěna
Kód výrobku:
Popis/použití:
Identifikace firmy:
Společnost: Hago Chemotechnik GmbH + Co. KG
Adresa: Bodenseestrasse 217
D- 81243 Mǔnchen
Telefon: 089/897702 - 0 E-mail: msds@hago.de
Nouzové telefonní číslo: 089/897702 - 0

2.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI
Nejdůležitější rizika: R 12 Vysoce hořlavý
Zvláštní rizika: R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se
vzduchem,
R 36/37/38 Dráždí zrak, kůži a dýchací ústrojí
R 42/43 možnost citlivosti při vdechnutí či styku s kůží

3.SLOŽENÍ/ÚDAJE O OBSAŽENÝCH LÁTKÁCH
Prohlášení o nebezpečných složkách
Jméno CAS-číslo
označení
EINECS
číslo
Koncentrace Symbol R věty
Tris(2-chlor-1-
methylethyl)-fosfát
13674-84-5 237-87-9 15-25% Xn R 22
Isovalerová kyselina 503-74-2 207-975-3 1-3% C R 34
Difenylmethandiisoc
yanat
9016-87-9 5-10% Xn R 20-36/37/38-
42/43
Undekan-2-on 112 _12_9 203-937-5 <0,5% - -
Nonanová kyselina 112-05-0 203-931-2 <0,1% C R 34
Isobutan 75-28-5 200-857-2 2,5-10% F+ R 12
Dimetylether 115_10_6 204-065-8 2,5-15% F+ R 12
Plné znění R vět naleznete v sekci 16

4.POKYNY PRVNÍ POMOCI
Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře.
Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list.
Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 2/5
Název výrobku: Duftzaun-Schaum - Pachový ohradník - pěna
Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte
lékaře.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým
množstvím vody. Kontaminované oděvy ihned svlékněte.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky,
po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.
Pokyny pro lékaře: Symptomatické léčení.
Jiné nebezpečí: Nebezpečí slepení kůže a očí vytvrzenou pěnou.

5.OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Doporučené hasicí prostředky: CO2, písek, pěna, suché chemické látky, vodní tříšť. Větší
požár potlačit pěnovým přístrojem.
Zvláštní požární rizika: Při požáru se může uvolnit oxid uhelnatý a oxid uhličitý, c
hlorovodík, kyanovodík,dusičnany, může vytvářet explozivní /
vznětlivé sloučeniny.
Zvláštní ochranná výzbroj pro hasiče: Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv.

6.OPATŘENÍ PŘI NENADÁLÉM UVOLNĚNÍ
Osobní ochranná Používejte ochranný oděv. Nechráněné osoby držte z dosahu látek. Zajistit
opatření: dostatečné větrání. Nevdechovat výpary a aerosol. Je nutné používat dýchací
přístroj Zamezte styku látky s kůží, očima a oblečením. Uchovávejte mimo
dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Může vytvářet explozivní/vznětlivé
sloučeniny. Ochranná opatření musí odpovídat odstavci 8.
Opatření na ochranu Zamezte úniku produktu do povrchových vod, kanalizace. Zamezte
životního prostředí: kontaminaci půdy.
Údaje o likvidaci Nechat ztuhnout a následně mechanicky odstranit.
odpadu:

7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Technické pokyny Je třeba zaručit na pracovišti větrání a lokální odsávání. Přípravek je možné
pro zacházení: používat pouze ve volném prostoru. Aerosol nevdechovat. Zamezte kontaktu
s kůží, očima a oblečením.
Podmínky pro Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte pouze v původním obalu.
skladování: Nevystavujte vysokým teplotám nad 50ºC a přímému slunci. Ani po
vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo
dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Při používání může dojít ke vzniku
vznětlivých výparů. Pro skladování je doporučeno použít zachytávací
kontejner/podložku, aby se zamezilo kontaminaci půdy – skladujte na
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 3/5
Název výrobku: Duftzaun-Schaum - Pachový ohradník - pěna
pevném podkladě. Chránit před přímým slunečním svitem. Ideální podmínky
skladování : 15-23ºC, při skladování ve vyšších teplotách je značně
redukována užitná doba výrobku. Koncentrace látky v ovzduší nesmí
překročit hraniční hodnoty (viz sekce 15).
Nevhodné materiály: oxidanty

8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU A OCHRANA OSOB
Expoziční limity
Nástroje osobní ochrany:
Ochrana dýchacího Používat pouze ve volném prostoru. V případě nedostatečného větrání
ústrojí: použijte vhodný typ respirátoru či jinou ochranu dle EN141.
Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice z PVC (dle Evropského standardu EN 374 ) nebo
jejich ekvivalent.
Doba průniku Přesná doba průniku musí být stanovena výrobcem ochranných rukavic
materiálem rukavic: a musí být dodržována.
Ochranná výstroj: Ochranný pracovní oděv.
Ochrana očí: Ochranné brýle.
Hygienická opatření: Zamezte styku s jídlem, pitím a krmivy. Před přestávkou a na konci práce
si umyjte ruce a očistěte oděv. Při používání nejíst, nepít, nesmrkat, nekouřit
Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání.

9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Všeobecné informace
Skupenství aerosol
Zápach/vůně intenzivní, specifická pro výrobek
Barva světle žlutá
Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
pH nebylo určeno
Bod varu/rozmezí varu není použitelný
Bod tání/rozmezí není použitelný
bod vzplanutí 230ºC
teplota rozkladu >300ºC, vytvrzená pěna se může rozkládat již od teploty 100ºC
tlak páry 5,5-6 baru (20ºC)
relativní hustota 0,6 g/cm3 (20ºC)
hranice exploze 1,5 Vol. % - spodní
18,6 Vol. % - horní

10.STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita Při dodržení předepsaných postupů nedochází k rozkladu. Při
vstřikování do ohně, na rozpálené předměty či při pálení může dojít
ke vzniku nebezpečných látek – oxid uhelnatý a oxid uhličitý (tepelný
rozklad). Při zahřívání nad 50ºC může dojít k prasknutí obalu.
Nevhodné materiály Oxidanty, redukční činidla a jejich báze
Nebezpečné rozkladné látky Teplotní rozklad je silně závislý na vnějších podmínkách. Jedná se
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 4/5
Název výrobku: Duftzaun-Schaum - Pachový ohradník - pěna
o komplexní směsi pevných látek, tekutin, plynů a jiných látek (např.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý, chlorovodík, kyanovodík, další organické
látky).

11.INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNSTECH LÁTKY
Příznaky:
Okamžité následky při zasažení kůže: Dráždí kůži a hrozí i poleptání.
Okamžité následky při zasažení očí: Nebezpečí poleptání.
Senzibilita: Možná citlivost při styku s kůží či vdechnutí – neplatí
pro vytvrzenou pěnu.

12.EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekologická činnost
Persistence a odbouratelnost: Butan je ve vzduchu fotochemicky oxidován, tedy není
stálý v atmosféře. Propan 2-ol je dle kriterií OECD biologicky
lehce odbouratelný. V atmosféře následuje rychlá
fotochemická oxidace. Vytvrzená pěna není biologicky
odbouratelná.
Produkt je ve vodě nerozpustný.
Bioakumulace: Žádná data k dispozici.
Ekotoxicita: Slabé ohrožení vody.

13.POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Odpad/Nepoužité produkty Nesmí se míchat společně s domácími odpady a vypouštět
do kanalizace. Veškerý odpad uchovávejte ve vhodných a
označených nádobách a nakládejte s nimi dle místní
legislativy.
Metody dispozice sady Prázdné obaly musí být recyklovány, znovu používány nebo
likvidovány podle příslušných národních předpisů.

14.INFORMACE PRO PŘEPRAVU
UN číslo 1950
Přeprava ADR/RID a GGVSE
Třída 2.1
Obalová skupina: 2B tlakové nádoby
Bezpečnostní značka:
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 5/5
Název výrobku: Duftzaun-Schaum - Pachový ohradník - pěna

15.INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Označení nebezpečí F+ extrémně hořlavý
Xn zdraví škodlivý
R VĚTY R 12 Vysoce hořlavé; R 18 Při používání může se vzduchem vytvářet
hořlavé nebo výbušné směsi par; R 36/37/38 Dráždí oči, kůži, dýchací ústrojí;
R 42/43 možná citlivost na kontakt s kůží a při vdechování
S VĚTY S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 16 Uchovávejte mimo dosah zápalných
zdrojů – zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte
styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte
velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 45 při úrazu nebo
nevolnosti ihned přivolat lékaře (pokud možno ukázat mu etiketu výrobku /
bezpečnostní list); S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Zvláštní identifikace určité přípravy:
Identifikace aerosolu podle GefStoffV a RL 75/324/EWG:
Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 ºC. I po vyprázdnění
nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozpálené
předměty. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – nekuřte. Držte z dosahu dětí. Bez
dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. Nepoužívat v uzavřených prostorách.
Hraniční hodnoty koncentrace látky ve vzduchu:
hmotný proud: 0,50 kg/h
hmotná koncentrace: 50 mg/m3

16.OSTATNÍ ÚDAJE
Doporučuje se předat informace obsažené v tomto bezpečnostním listu ve vhodné formě
uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a
zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k popsanému materiálu a nemohou být
považovány za platné v kombinaci s jinými produkty. Je na odpovědnosti uživatele, aby při
manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. HAGOPUR AG
není zodpovědná za jakékoli ztráty a škody vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto
Bezpečnostním listě

 

PACHOVÝ OHRADNÍK – PĚNA


Popis produktu:
Pachový plot – pěna obsahuje speciální pachové látky. Pěna se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Ztvrdlá pěna pachového
plotu neovlivňuje životní prostředí. Zpočátku světle žlutá pěna, postupem času tmavne a rozpadá se.

Použití:
Pachový plot – pěna je nosný materiál, který je možné ihned použít a který obsahuje přirozený pachový koncentrát, který po aplikaci působí
cca 10 – 12 týdnů. Aplikovaný pěnový zásobník vydrží ca 3 – 5 let. Optimálního dlouhodobého účinku dosáhneme pravidelnou opětovnou
aplikací koncentrátu každých 4 – 6 měsíců. Pěnu, která sama drží na podložce, nanášíme v útvarech velkých asi jako tenisové míčky nebo v
deseti centimetrových pruzích širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůrů stromů, pařezy (1), kolíky (2) nebo případně svodidla (3). Pěnu
ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou od silnice. Tím se zvyšuje pozornost zvěře a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v
kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu. Láhev obsahuje asi 45 l hotové pachové pěny, tj. asi 200 pěnových koulí aplikované ve
vzdálenosti ca 5 m ve dvou řadách = 500 m pachového plotu na jedné straně silnice (4).
Upozornění:
Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou nebo s přišroubovanou nádobou s pěnou (regulovací šroub přitáhněte). Při aplikace a práci
dbejte pokynů na etiketě a v brožuře. Nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Návod k použití:
1. Venkovní teplota, teplota nádoby a teplota podkladu minimálně + 10°C.
2. Před použitím láhev dobře protřepte.
3. Nádobu našroubujte na zajištěnou pistoli.
4. Otočte bezpečnostní šroub o dvě otáčky – pistole je odjištěná.
5. Stisknout spoušť – START
6. Pustit spoušť – STOP
7. Nanést pěnu v útvarech o velikosti tenisových míčků nebo v pruzích širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůrů stromů, svodidla, atd.
8. Pěnu aplikujte zhruba ve výšce pasu; vzdálenost mezi jednotlivými místy aplikace cca. 5 m.
9. Během pracovních přestávek nebo při přerušení práce pistoli zajistěte.
10. Prázdnou nádobu odšroubujte a okamžitě
a) našroubujte nádobu novou a pokračujte v práci, nebo
b) pistoli řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub (viz etiketa čističe),
c) odšroubujte nádobu s čističem,
d) vystříkejte zbytky z pistole.
Pozor! Nádoba musí při skladování stát! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou
Údaje o výrobku
750 ml vystačí zhruba na 45 l pěny = 200 pěnových koulí (velikost tenisových míčků) při aplikaci: min. +10°C max. + 35°C Pěna ztvrdne
max. za 2 hodiny. R 12 Vysoce hořlavý; R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a
při styku s kůží S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 23 Nevdechujte páry/ aerosoly; S 25 Zamezte styku s očima; S 26 Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a
konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře
větraných prostorách Ztvrdlá pěna pachového plotu neovlivňuje životní prostředí.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Všeobecná doporučení
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem
kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí:
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře.
Styk s kůží:
Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Datum spotřeby: pět let od data výroby (viz víčko nádoby)
Šarže: dle údojů na obalu výrobce
Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina
Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG,
Max – Planck Strasse 17,
868 89, Landsberg am Lech

 

KE STAŽENÍ

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.